lundi 23 juillet 2007

حروف س - ش

♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠
ساختمان
نیمه ساز : روزهای شلوغ
ساختمان در آتش : یک شادی که تشویش جای آنرا گرفته
ساختمان مزین : خبرهای خوب
bâtiment
inachevé: des jours agités
en flammes: une joie perturbée
décoré: bonnes nouvelles
**********************
ساعت دیواری : مرگ یک آشنا
horloge : mort d'une connaissance
******************
ساعت مچی : کارهای منظم و مرتب
یافتن آن : سر وقت باشید
گم کردن ساعت مچی : شما نسبت به خواسته خود اعتماد ندارید
montre: affaires ordonnées
trouver : soyez à l'heure
perdre : vous n'êtes pas sûr de votre volonté
*****************
ساک خرید
ساک خرید سنگینی بر دوش داشتن : اوقاتی سخت خواهید داشت
ساک خرید سوراخ شده : متضرر شدن
ساک خریدپر از سنگ: بردن , سود
ساک خرید یادی بر روی یک چرخ دستی: تجارت سودمند
ساک خرید پر از دانه: حسودان زیادی دوروبرتان هستند
ساک خرید پر از میوه: در اداره امور خانه موفقید
ساک خرید در دست شخص دیگری: بریز و بپاش
ساک خرید خالی: غصه
ساک خرید پر: نعمت فراوان از همه نوع
sac de toile
porter : temps difficiles
troué : perte
rempli de cailloux : gain, lot
beaucoup de sacs sur une charrue: bon commerce
rempli de grain: beaucoup de jaloux
rempli de fruits : ménage bien organisé
quelqu'un qui porte un sac : grandes dépenses
vide : soucis
plein : surabondance dans tout
*****************
سالن انتظار : میل به ماجراجویی
salle d'attente : envie d'aventure
***************
سالن نمایش : صندلیهای تماشاچیان : یک اتفاق خوشایند
salle de spectacles : sièges pour les spectateurs : événement désagréable
**************************
سبقت گرفتن از شخصی: شما سالهای زیادی عمر خواهید کرد
dépasser (qqn) : vous vivrez de longues années


 ♂  █ ↓ ♀→ ↑ ♪ ←

سبیل
سبیل : عشقی که در حال از بین رفتن است
سبیل جو گندمی : شادمانی بی پایه
moustache: amour qui se fane
poivre sel : joie injustifiée


♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠

ستاره
درخشان : خوشبختی
کم سو : مانع
دنباله دار: مرگ یکی از افراد خانواده
تیره : غم و غصه در درون خانه
روشن : نیکبختی
مسافرت با جهت یابی از روی ستارگان : موفقیت در دراز مدت
ستاره قطبی : امید واهی
ستاره صبح : شادمانی
دیدن ستاره تنها : یک اتفاق بسیار مهم روی خواهد داد
étoiles
brillantes: bonheur
pales: obstacles
filantes: mort de quelqu'un de la maisonnée
sombres:tristesse à la maison
claires: prospérité
se diriger selon les étoiles dans le voyage : succès à long terme
Étoile Polaire: vain espoir
étoile du matin: joie
voir une étoile solitaire : un événement important


☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

سد : خوشبختی
barrage: bonheur
***************************
سر
سر کچل: دست از بوالهوسی بردارید
سر بریده شده: رضایتمندی در زندگی
سر بزرگ: واهمه
سرزیبا: شما را دوست دارند
سر را شستن: کار و پاداش
سر حیوان: سوء تفاهم
بریدن سر کسی: سود
سر آراسته: تلاش بیهوده
tête
chauve: évitez des caprices stupides
coupée: satisfaction dans la vie
énorme: peur
belle : vous êtes aimé(e)
se la laver : travail et rémunération
d'animal : malentendu
la couper à quelqu'un : profits
bien coiffée : vains efforts
*************************
سرباز : بیماری مهلک
سرباز بودن : نگرانی
سربازان ارتش پیروزمند: تغییرات خوشایند
سربازان ارتش شکست خورده : تغییرات ناخوشایند
soldat : maladie grave
être soldat : inquiétude
soldats de l'armée victorieuse : changement favorable
soldats de l'armée vaincue : changement défavorable
******************
سرخ کردن : به یک میهمانی دعوت خواهید شد
frire : invitation à un banquet

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

سرزنش و نصیحت شدن خیرخواهی شما را درک نخواهند کرد
Admonester vos bonnes intentions resteront incomprises


▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

سرفه : رازهای شما برملا خواهند شد
toux vos secrets seront trahis
*************
سرکه: ضعف جسمانی
سرکه شراب: اختلاف و محاکمه
ریختن آن : بدخواهتان خواهند شد
vinaigre: faiblesses physiques
de vin:querelles et procès
renverser:vous subirez la malveillance


**********************

سرما : دلتنگی و شکست
froid: ennuis et échecs

☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥

سفر
علمی : شادمانی
سفری که انجام شده است : دوستانی را خواهید دید که از مدتها پیش ندیده اید
با کالسکه : خوشبختی دائمی
با پای پیاده : امور بسیار مهمی در پیش رو دارید
سفر با همراه : غیبت کردن
سفر دریایی : شما سرزمینهای دوری را خواهید دید
سفر بر روی آب : زندگی متوسط
سفر کردن با باربسیار زیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده
voyage
scientifique:joie
passé : amis pas vus depuis très longtemps
en calèche: bonheur constant
à pieds:affaire importante
accompagné: commérages
maritime:vous connaîtrez des contrées lointaines
voyager sur l'eau:vie modérée
voyager avec un grand nombre de bagages : soucis ou dépenses inutiles


▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

سفره
سفید : نظم
کثیف : بی نظمی
nappe
blanche : ordre
sale : désordre
*********************
سکان : امید از دست رفته
gouvernail espoirs anéantis


♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠

سگ : دوست وفادار
سگ هار : خطریک دوست را تهدید میکند
با آن بازی کردن : آشتی
که پارس میکند : شامانی
مورد حمله سگی واقع شدن : خطر
مورد گاز گرفتگی سگی واقع شدن : دعوا بر سر پول
سگ شکاری : پشتکار بسیار زیاد برایتان سود آور خواهد بود
سگ بسته شده : دشمن
سگ زنجیر شده : مراقب دزدان باشید
سگهایی که همدیگر را گاز میگیرند : دعوا در بطن خانواده
زدن یک سگ : وفاداری
chien ami fidèle
enragé: ami en danger
jouer avec: réconciliation
qui aboie: joie
se faire attaquer par un chien: danger
se faire mordre: querelle à cause de l'argent
qui chasse : l'assiduité vous apportera des profits
en laisse: ennemi
enchaîné: attention au voleur
des chiens qui se mordent: querelle au sein de la famille
chien de chasse: arriver au bonheur par le courage
battre un chien:fidélité

********************
سنجاب : شادمانی غیرمنتظره
سنجابی که در حال خوردن است : برای افراد مجرد : یک ازدواج موفق
برای افراد متاهل : ناراحتیهای بوجود آمده بوسیله فرزندان

گرفتن سنجاب : خطری در کمین شماست
اگر شما را گاز بگیرد : ناراحتی
écureuil : joie inattendue
qui mange
pour les célibataires:bon mariage
pour les époux: soucis causés par les enfants

attraper: un danger vous guette
être mordu par un écureuil : souci
**************
سنجاق : کار پر در آمد
سنجاق قفلی : کار مهمی در انتظار شماست ؛ افزایش رتبه و سمت کاری
épingle : travail lucratif
de nourrice : de grandes affaires vous attendent, un renforcement de votre position

 ♂  █ ↓ ♀→ ↑ ♪ ←
سوت زدن
شنیدن صدای سوت زدن کسی : دیگران برای شما نگران هستند
siffler
entendre quelqu'un siffler : on se fait du souci pour vous
********************
سود : آینده خوب
bénéfice : bon avenir
************************

سوراخ
در یک لباس : بدهکاری سوراخ
در زمین : شما همراه بدی خواهید داشت سوراخ
سوراخ کردن یخ بر روی یک دریاچه : بدبختی
در یک دیوار : خوش یمنی سوراخ
سوراخ ایجاد کردن : یک محاکمه
trou
dans un vêtement:des dettes
dans la terre:vous tomberez dans une mauvais compagnie
fait dans la glace recouvrant un lac : malheur
dans le mur : bon présage
les faire : procès


◘ ◊ ◘ ◊◘ ◊ ◘ ◊ ◘ ◊ ◘ ◊ ◘ ◊

سوزن
داشتن یک سوزن : محاکمه و محکومیت
سوزنی را نخ کردن : از یک موقعیت مشکل بیرون آمدن
سوزن در دست فرو رفتن : شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد
هدیه گرفتن آن : از بین رفتن یک دوستی
پیداکردن : رازهای خانوادگی را برملا نکنید
aiguille
avoir : procès et persécution
enfiler : sortir d'une situation difficile
se piquer avec l'aiguille : une visite d'une jeune personne
recevoir en cadeau : rupture d'une amitié
trouver : ne dévoilez pas de secrets de famille
********************
سیب
سیب گرفتن : اتفاق خوشایندی بوقوع خواهد پیوست
خوردن آن : بهترین آرزوهایتان بر باد خواهد رفت
بالای درخت سیب بودن : شما اقوام بسیار افتخا ر آمیزی دارید
سیب شیرین : اتفاقی شیرین
خرید یا فروش سیب : دوستان خوب
قاچ کردن سیب : از دوستی جدا خواهید شد
چیدن : تحت آزار بودن
دیدن آن: خوشحالی و سلامتی
جمع کردن آن : در آمد خوب
سیب گندیده : خطر
pomme
recevoir:un événement agréable va se produire
manger:les plus beaux espoirs vont être démolis
sur le pommier:des liens de sang très honorables
douces,sucrées:joyeux événement
acheter ou vendre:bons amis
découper:une séparation avec un ami
cueillir:persécution,voir:joie et santé
ramasser:bonnes affaires
pourrie:danger
********************
سیب زمینی: دعوت به یک مهمانی
خوردن آن: شما دچار اشتباهاتی خواهید شد
جمع آوری آنها: کاری دشوار در انتظارتان است
پختن آنها: یک مهمان ناخوشایند
پوست کردن آنها: شما از بار مسئولیتی خلاص خواهید شد
غذای سیب زمینی: ارتباطاتتان را نظم بدهید
pommes de terre: invitation à un festin
manger:vous commettez des erreurs
les ramasser:travail pénible
les faire cuire:une visite désagréable
les éplucher: vous allez être libéré d'une obligation
des plats de pommes de terre : mettez de l'ordre dans vos relations
*****************
سیراب شدن: غصه ها در راهند
soif
étancher : les soucis approchent
************************
سیلی : صلح و آرامش در خانه
سیلی خوردن : دعوا
gifle : paix dans le ménage
recevoir : querelle
*********************
سینه
پشم آلو: سود
زیبا: سلامتی
poitrine
poilue : profits
belle : santé


←→ ←→ ←→ ←→ ←→

شاخ به شاخ شدن بهره بردن
affront
subir : profits
*****************
شامپانزه : حسادت
Chimpanzé : jalousie
*********************
شامپاین: خوشبختی بی وقفه
champagne: bonheur incessant

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

شانه زدن :یک کار بیهوده
peigner (se) un travail inutile
***************
شاهد
شاهد بودن : باید به حقیقت اعتراف کنید
témoin (être) : il faut avouer la vérité☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

شب
شب سیاه : جدال خانوادگی
شب پر ستاره : زندگی طولانی
شب نا آرام : ضرر و زیان بزرگ
nuit
noire : conflits familiaux
étoilée : longue vie
mouvementée : grande perte
*********************
شبدر
کاشتن شبدر: زندگی در روستا
دیدن افرادی که آنرا میکارند: موفقیت در زندگی خانوادگی
شبدر گل داده شده: آینده ای خوش
مزرعه شبدر: آینده ای پر از امید
شبدر چهار برگ: سعادت در تمامی زمینه ها؛ خوشحالی بزرگ؛ پول زیاد
trèfle
semer : vie à la campagne
voir les gens qui le sèment : réussite en ménageen fleurs : avenir joyeux
champs de trèfle : un avenir plein d'espoirs
à quatre feuilles : félicité dans tous les domaines, grande joie, beaucoup d'argent
*************************
شبح : لذت
شبح سفید : شادی ؛ افتخار
شبح سیاه : آلام , رنجها
fantôme : plaisir
blanc : joie, honneurs
noir : peines, souffrances


 ♂  █ ↓ ♀→ ↑ ♪ ←

شتر : کار و تلاش در پیش روی شماست
نوازش کردن شتر : شخصی از شما سواستفاده خواهد کرد
شتر با بار : ارثی از دور دستها به شما خواهد رسید
سوار آن شدن : مسافرت همراه با مشقت
زدن شتر : شما بی جهت به یک دوست تعدی خواهید نمود
chameau: des efforts vous attendent
le caresser:quelqu'un abusera de vous
chargé: vous recevrez un héritage de loin
le monter:voyage pénible
le frapper:offenser un ami innocent
*****************
شراب در فرنگهای مختلف تعابیر متفاوتی دارد ازآن جمله در فرهنگهای باستانی بابلیان و کلدانیان به این شرح است
در فرهنگ بابلیان

نوشیدن : سلامت بالا و زندگی طولانی همراه با نیکبختی
نوشیدن آن به همراه دیگران : اعلان ازدواج خوتان یا بزرگ شدن خانواده
شکستن یک بطری شراب: یک بدبختی در راه است
شراب فاسد شده: غصه و مشکلات
در فرهنگ کلدانیان
شراب قرمز:اخلاق نیکو
شراب سفید: رضایتمندی
ریختن شراب: هدر شدن خوشبختی
vin
d'après les Babyloniens:
boire: bonne santé et une vie longue et heureuse
boire du vin en compagnie: annonce de son propre mariage ou de famille nombreuse
casser une bouteille de vin: présage d'un malheur
vin âpre ou tourné: soucis, problèmes
d'après les Chaldéens :
vin rouge : bonne humeur
vin blanc : satisfaction
renverser du vin : bonheur gaspillé


 ♂  █ ↓ ♀→ ↑ ♪ ←

شتر مرغ : سبکسریهای شما به دیگران سود میرساند
autruche: votre vanité profitera aux autres

♥ ♠ ♂ ♠ ♥ ♀ ♥ ♠ ♂ ♥ ♀

شستشوی خود : فردی نا لایق را ترک کردن
خود را در آبی تمیز شستن : خوش یمن
خود را در آب کثیف شستن : بیماری
laver (se) abandonner une mauvaise compagnie
dans l'eau propre : bonne augure
dans l'eau sale : maladie

*************************
شطرنج : کارهای نیکو کارانه
برنده شدن در شطرنج : براحتی به هرفتان خواهید رسید
بازنده شدن در شطرنج : ناراحتی
یاد گرفتن بازی شطرنج : تلاشهای بی سرانجام خواهید داشت
échecs : bonnes intentions
gagner aux échecs : arriver facilement au but
perdre : désagréments
apprendre à jouer : vains efforts

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

شعر خوانی : مشکلات
chanter des couplets : problèmes


♥ ♥

شکارچی : عشقی بزرگ
chasseur grand amour

****************************
شکافتن پارچه : ضرر
découdre : pertes
********************
شکست : کارهای نیکوکارانه انجام دهید
défaite : faites de bonnes actions

☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

شکستن شما اطرافیانتان را وادار میکنید تا عقیده شما را بپذیرند
casser vous forcerez l'entourage à partager votre opinion
******************
شکنجه: خطری از بیخ گوشتان خواهد گذشت
شکنجه شدن و عذاب کشیدن: شک بیهوده
دیدن کسی که شکنجه میشود: عشق نافرجام
شکنجه ای که روی حیوانات اعمال شود: عذاب
torture vous éviterez un danger
être torturé (souffrir) : des soupçons infondés
voir quelqu'un se faire torturer : amour malheureux
tortures sur les animaux : souffrances

****************************
شکوه و شکایت : شما احساس خوشبختی خواهید نمود
plainte : vous éprouverez de la joie
*****************************
شلوار : سرخوردگی
شلوار رنگارنگ: شرمندگی
شلوار سفید: زندگی مجلل
شلوار پاره: شما در انجام تکالیف خودسهل انگاری میکنید
پوشیدن شلوار: عذاب
شلوار تکه تکه: مشکلات اقتصادی
pantalon déception
multicolore : honte
blanc : vie dans le luxe
déchiré : vous négligez vos devoirs
le mettre : souffrance
rapiécer : difficultés financières

♥ ♠ ♂ ♠ ♥ ♀ ♥ ♠ ♂ ♥ ♀
شماره ، اعداد
دیدن شماره : شماره هایی که در خواب مشاهده میکنید در لاتاری برنده خواهند شد
نوشتن شماره : کار زیاد
پاک کردن شماره : شمابه خوتان دروغ میگویید
numéros
voir : les numéros rêvés seront gagnants à la loterie
écrire : beaucoup de travail
effacer : vous mentez à vous même
************
شمردن : ارتباط با افراد خسیس
compter : relations avec des avares
**************************

شمع
روشن کردن آن : شما دوستان خوبی خواهید یافت
خاموش کردن آن : شما از دوستانتان قهر خواهید کرد
بسیار نورانی : شما به یک ضیافت دعوت خواهید شد
یک شمع روشن در دست داشتن : خوشبختی زیاد
شمعی که دود میکند : شما تا حد یک چاپلوس سقوط خواهید کرد
bougie
l'allumer:vous trouverez de bons amis
éteindre:vous romprez avec vos amis
à forte flamme:vous recevrez une invitation à un festin
qui clignote:enterrement
en porter une allumée: grand bonheur
qui fume: vous devez vous rabaisser au rôle d'un flatteur

***********************
شن : برنامه های غیر قابل اجرا
شن را پخش کردن : روابط نا مطمئن
sable : projets irréalisables
répandre : relations incertaines

☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

شنا کردن : زندگی بی دغدغه
در آبهای کدر : مانع
غرق شدن یا فرو رفتن در آب : بدبختی
شنا کردن در آبهای با جریان تند : کاری جسورانه
تماشای شناگران : تحقق یافتن آرزوها
nager vie sans soucis
dans l'eau trouble : obstacles
se noyer : malheur
dans l'eau rapide : action audacieuse
voir des nageurs : réalisation des souhaits

*************************
شومینه
درخانه : شومینه روشن : شما به مدیریت یک شرکت خواهید رسید ؛ یا ارتقاء مقام خواهید داشت
تماشای آن : شما از خطری خواهید جست
دودکش شومینه : اگر دودی از آن خارج شود : خبر خوشی به شما میرسد
دودکش بدون دود : دچار مشکلاتی میشوید که باید با آن مبارزه کنید
cheminée
dans la maison : avec du feu : vous serez le directeur d'un entreprise,
vous aurez un bon poste
voir : vous échapperez à un danger
sur le toit : avec de la fumée qui en sort : bonne nouvelle
sans fumée : des difficultés à combattre
***************
شهر
دیدن آن: توسعه در کار؛ افزایش اموال؛ تغییرات مثبت
عبور کردن از درون یک شهر بزرگ: نگرانی و مشکلات
شهر کوچک: یک زندگی محقر اما بسیار خوشبخت
بنا کردن یک شهر: شادمانی
شهری با برج: یک اتفاق استثنایی خواهد افتاد
ville
voir: agrandissement d'une affaire, des biens,changements positifs
voyager à travers de grandes villes: inquiétude et problèmes
petite ville:mener une existence limitée mais être heureux
construire : joie
avec des tours : événement exceptionnel

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

شیر –حیوان- کامیابی که حاصل زحمات خودتان خواهد بود
بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن : شما مورد غضب واقع خواهید شد
کشتن یک شیر : پیروزی
پوست شیر : ثروت
شیری که نعره میکشد : خطر
شیری درون یک قفس : دشمن مغلوب شده
شیر دست آموز : یک دوست تازه
lion prospérité atteinte par ses propres forces
être poursuivi par un lion: tomber dans la disgrâce
le tuer: victoire
peau de lion: richesse
rugissant: danger
dans une cage: ennemi vaincu
dompté: nouvel ami
*******************
شیرینی پزی: جشن خانوادگی
pâtisserie
faire des tartes : fête familiale
*******************
شیشه پنجره: برآورده شدن خواسته ها
شکسته: پشت سر شما بدگویی میشود
vitre : réalisation des désirs
cassée : on dit du mal de vous


▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

شیطان : جستن از خطر
حر ف زدن با شیطان : اطراف شما پر است از افراد به ظاهر دوست
diable: un danger évité
parler avec lui : vous êtes entouré de faux amis