lundi 23 juillet 2007

حروف ب - پ

بابونه
دیدن بابونه : درمان شدن
چیدن بابونه : بیماری
camomille
voir : guérison
cueillir : maladie

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

باد : ناراحتی ، قولهای دروغ
vent : soucis, vaines promesses
******************
بادبان: سفر دور
بادبان را افراشتن: موقعیتی مناسب
voiles : voyage lointain
mettre les voiles : circonstances favorables


☺ ☼ ♣ ♀ ☻ ♂ ♣ ☺ ☼

باران : استفاده ، سود
بوران : بهبودی در اوضاع
باران و آفتاب با هم : یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد
pluie gain
torrentielle:amélioration du sort
pluie et soleil en même temps:un changement agréable


♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

بازار : سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببرید
bazar essayez d'élargir vos connaissances
********************************
بازتاب صدا : یک میهمان خوشایند
شنیدن بازتاب صدای خود : نامه ای از یک عضو خانواده
شنیدن بازتاب صدای فردی دیگر : یک میهمان خوش مشرب
Echo : une visite agréable
entendre son propre écho : une lettre d'un proche
entendre l'écho de quelqu'un d'autre : une visite sympathique


ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

بادام
خوردن : حرص و آز کار بدستت خواهد داد
بادام تلخ : ضعف ، سستی
بادام شیرین : شخصی از شما تعریف خواهد کرد
amandes
manger: ton avidité te causera des ennuis
amères: faiblesse
douces: qqn chantera vos louanges
***********************
بازی: کارهای زیادی در انتظارتان است
سرگرمی: امورتان را سامان دهید
در بازی شرکت کردن: اوقات خوش
بازی با ورق: خوشبختی
بردن در بازی: موفقیت
بازی شانسی: زیان بزرگ
برنده شدن در بازی شانسی: بی وفایی
بازنده شدن در آن : قلبی وفادار
jeu : des hautes charges vous attendent
amusement: régler ses affaires favorablement
y participer : temps heureux
de cartes: bonheur
gagner au jeu: réussite
perdre: obstacles et soucis
de hasard : y participer : grandes pertes
gagner : infidélité
perdre : cœur fidèle♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠
باغبان
باغبان بودن : مشکلات و ناراحتی
Jardinier : (être) problèmes et tracas
******************

بالکن : نگاهتان به آینده درست است
روی بالکن بودن : بر آورده شدن آ رزوها
از روی بالکن افتادن : بر آورده نشدن آرزوها
balcon : bonnes vues sur l'avenir
être sur le balcon: espoirs réalisés
tomber du balcon : espoirs non réalisés
*******************
بال ماسکه : ازدواج شانسکی
bal masqué : mariage par hasard
*********************
ببر : شما یک دشمن دارید
tigre : vous avez un ennemi


☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥

بچه
فرزند خود : خوشبختی
کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک
بچه های کوچک : غم و غصه
دیدن کودکان بیشمار : فلاکت
کودکان زیباروی : شادی و سلامتی
کتک زدن یک بچه : بی عدالتی
بچه ای که میدود : نیکبختی
enfant
son propre enfant : le bonheur
avec sa mère : temps heureux
petits : des soucis
voir plusieurs : misère
beaux : joie et santé
battre un enfant: injustice
enfants qui courent : bonheur


☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥

بخشنده بودن : خوشبختی
charitable : être : bonheur


☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

بدبختی : خوشبختی
malheur bonheur
******************
بذر
بذر پاشیدن : ثروت
پاک کردن بذر : کارهای شما به روال خوبی خواد داشت
بذر گندیده : کاری سود آور
بذری که پرنده ها آنرا میخورند: از دست دادن دوستان قابل اعتماد
جمع آوری بذر : ارثی که منتظرش بوده اید بدستتان میرسد
graines
semer: richesse
les nettoyer: une suite favorable dans les affaires
pourries: bonnes affaires
mangées par des oiseaux: perdre des amis de confiance
ramasser : héritage attendu


♥ ♣ ♠ ♥ ♣ ♠ ♥ ♣ ♠ ♥♣ ♠ ♥

برادر : سود و فایده
برادری در حال مرگ : آینده ای متلاطم
دیدار و یا ترک او : پیشامدی خوش یمن
frère profits
frère mourant: un avenir tourmenté
le retrouver ou le quitter: un heureux hasard


♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

برده : فقر
esclave pauvreté


♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠

برف
بارش برف : سستی زود گذر
برف در کوهستان : قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را فائق شوید
آدم برفی : عشق ریاکارانه ؛ احساسات
neige
qui tombe:légère faiblesse
dans les montagnes :vous serez obligé de vaincre beaucoup de difficultés avant d'atteindre votre but
bonhomme de neige: amour hypocrite, sensualité


♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠

برگ
سبز : خوشبختی
خشک : غم
feuilles
vertes : bonheur
mortes : tristesse
)))))))))(((((((((

برنج
خوردن برنج :
سلامتی و زندگی طولانی
پختن برنج : شفا یافتن از یک بیماری طولانی مدت
خریدن برنج : افزایش دادن داراییها
riz
manger :
santé et longue vie
cuisiner : guérison après une longue maladie
acheter : agrandir son patrimoine
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

بره
داشتن یک بره : دلداری، تسلی
بره ای در حالت خواب و یا علف خوردن : افکارشعف آور
بره را روی دوش بردن : خوشبختی
بدنبال آن جستجو کردن : رضایت
بره ای در حال جست و خیز : از بچه های خود راضی بودن
کشتن بره : رحمت خدا
بره گمشده : همسر عابد
agneau
avoir: consolation
en train de dormir ou brouter: pensées joyeuses
porter sur le dos: bonheur
chercher: satisfaction
voir qui sursaute : être content de ses enfants
tuer : miséricorde
perdu : épouse pieuse

**************************
بز : ثروت
شیر بز : درمان یافتن
گله بز : ثروت باد آورده
شیر دوشیدن از بز : بیماری در خانواده
بز سفید : کار سود آور
lait de chèvre : guérison
troupeau de chèvres : un enrichissement rapide
traire : maladie dans la famille
blanche : bonne affaire

♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠
بستنی
خوردن آن : یک اتفاق ناگهانی خوشایند
glaces
en manger : agréable surprise
*******************

بسته بندی کردن : کوچ کشی
emballer : déménagement


☺☺☺☺☺☺ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

بطری : کاری از روی بی فکری
نوشیدن از یک بطری : از شما خواسته خواهد شد که شهادت بدهید
bouteille: une action irréfléchie
boire au goulot : vous serez appelé à témoigner


♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠

بلوز : تغییرات خوشایند
کثیف : بیماری و فلاکت
پاره پاره : شکست
شستن آن : مراقب خوشنامی خود باشید
chemise changements positifs
sale : maladie ou misère
déchirée : échec
laver : prenez garde à votre honneur


♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

بنا ( شخص) : تاخیر در یک کار بسیار مشکل
maçon: retard dans un travail difficile


♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

بنفشه
دیدن گل بنقشه : خوشبختی در عشق
بو کردن بنفشه : با فروتنی خود دوستی کسی را جلب خواهید کرد
violette
voir:bonheur en amour
sentir:par votre modestie vous allez gagner l'amitié de qqn


♥ ♣ ♠ ♥ ♣ ♠ ♥ ♣ ♠ ♥♣ ♠ ♥

بوسه
بوسیده شدن : جدایی
بوسیدن : عشق دو جانبه
بوسه دزدکی : عشق سوزان
baiser (un) recevoir : séparation
donner : amour réciproque
voler : amour ardent


☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

بوته : خوشبختی در عشق
بوته پربرگ : خطر کمین کرده است
بوته پر گل : احساسات شما با یارتان متقابل است
کاشتن آن : شما به اهدافتان خواهید رسید
arbuste bonheur en amour
dense : danger
en fleurs : des sentiments réciproquesles
défricher : vous atteindrez votre but
*********************
بوسه زدن بر دست کسی: آینده نگر بودن
baiser la main de quelq'un : de bonnes vues sur l'avenir
************************
بوسیدن
بوسیدن پسرها: سلامتی
بوسیدن دخترها: شادمانی
بوسیدن مردها: بی وفایی
بوسیدن زنهای متاهل: عدم توافق
بوسیدن بچه ها: شادمانی زیاد در زندگی
بوسیده شدن: یک دوست دروغین
embrasser
embrasser des garçons:santé
embrasser des filles: grande joie
embrasser un homme: infidélité
embrasser des femmes mariées: désaccord
embrasser des enfants : beaucoup de joie dans la vie
être embrassé : un faux ami


♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

بهشت
دیدن آن : آرامش و خوشبختی
بودن در بهشت : شخصی مهربان و وفادار در کنار شماست
paradis
le voir : paix et bonheur
être au paradis : vous avez une personne gentille et fidèle auprès de vous


☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

به فرزندی گرفتن
شمارا به فرزندی بگیرند : سرشکسته خواهید شد
کسی رابه فرزندی بگیرید : مسولیتهای تازه خواهید داشت
adopter
être adopté : vous allez être déçu
adopter quelqu'un : nouvelles obligations


† † † † † † † † † † † † † † †

بهمن : بدبختی
دفن شدن در زیر بهمن : شکست خوردن
avalanche malheur
disparaître sous une avalanche : échec
************************
بیابان: تحریم شدن از سوی دوستان
desert: abandon par des amis♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

بی ادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهید شد
malpoli (être) vous serez raillé


☺☺☺☺☺☺☺
بیدارشدن : خبر خوش
بیدارکردن کسی : یک اتفاق ناگهانی خوب
réveiller(se) : nouvelle agréable
quelqu'un : une agréable surprise
**********************

بیگانه –خارجی- : آشنایی با ا فراد جدید
étranger nouvelles connaissances
************
بیمار شدن : عشق نافرجام
tomer malade : amour malheureux


♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

بیمارستان : شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت
دردرون بیمارستان بودن : خبرهای غمگین
hôpital vous trouverez des amis dans le besoin
être à l'hôpital : triste nouvelle


▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

بیماری : کسب ثروت از راههای کثیف
پشت سر گذاشتن بیماری : سلامتی کامل
maladie richesses acquises par des moyens pas honorables
maladie passée : santé durable
******************
بینی
بینی بزرگ : شما به ثروت وافتخارات بزرگی خواهید رسید
بینی کوچک : در کاری میخواهید بکنید تاخیر نکنید
بینی کوتاه : آرامش در خانواده ، کم توقعی
بینی که خونریزی کند: ناراحتی
بینی سرخ : مراقب سلامتی خودتان باشید
ازدست دادن بینی : طلاق
nez
énorme: vous atteindrez la richesse et des honneurs
petit: ne tardez pas
court: modestie, paix dans le foyer
qui saigne:soucis
rouge:veillez à votre santé
perdre : divorce

♥ ♣ ♠ ♥ ♣ ♠ ♥ ♣ ♠ ♥♣ ♠ ♥

پا : سلامتی و نیکبختی
کوچک : تنگدستی
مجروح : غم و غصه
pieds santé et bonheur
petits : pénurie
blessés : tristesse
*************************
پارچه: موقعیت مناسب ؛ در آمد خوب
پارچه لباس: ثروت
بریدن یک قطعه پارچه: از جانب یکی از نزدیکان خیانتی یه شما خواهد شد
برداشتن پارچه از یک روی یک زخم: بیماری
tissu : temps favorables, bon revenu
pour vêtements : richesse
découper un morceau : vous subirez l'infidélité de la part de l'être cher
décoller d'une plaie : maladie
*************************
پارک: زندگی شیرین
ایجاد کردن پارک: یک سفر کوتاه خوش
در آن قدم زدن: خوشبختی به شما لبخند میزند
parc vie agréable
le planter : belle expédition
s'y promener : le bonheur vous sourit

*******************************
پارو زدن : کار سخت اما پرسود
ramer : travail dur mais profitable

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

پاره کردن چیزی : خیانت دوست پسر و یا دوست دختر
déchirer qqch. infidélité d'un ami ou d'une maîtresse
****************
پاسپورت: بدبختی ؛ تغییر محل زندگی
passeport : malheur, changement du lieu de séjour
********************
پاسخگویی: بدون فکر کاری نکنید
répondre: ne faites rien sans réfléchir
**************************
پاشنه: مانعی در جلوی راه برنامه هایتان
talon : obstacles dans vos projets
**********************
پاییز
اگر به هنگام پاییز خواب پاییز ببینید: امور کساد است
اگر به هنگام فصل دیگری خواب پاییز ببینید: پیری در آرامش
رنگهای پاییزی: دلتنگی
Automne
Rêver de cette saison en automne : affaires ralenties
Rêver de l'automne hors saison : vieillesse paisible
Couleurs flamboyantes de l'automne : nostalgie
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

پدر : نیکبختی
در حال مرگ : شرمساری
پدر شدن : تحولات
père bonheur
agonisant : honte
devenir père : changements

♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠

پر : افتخار ؛ پیروزی
پر سیاه : عزاداری
پر بر تن کردن : سفری بزرگ
پر سفید : شما آبروی خود را خواهید خرید
پر بریده شده: سود
رنگارنگ: در رفاه بودن
plumes: honneur, gloire
noires: deuil
se parer de plumes: grands voyages
blanches: vous blanchirez votre honneur
ébarber: gain
panache: suffisance
*********************
پرتقال: بدبختی در خانواده
چیدن آنها : خوشبختی با دیرکرد
خریدن پرتقال: عشق دو جانبه
فروختن پرتقال : آشناییهای جدید
خوردن پرتقال : تلاش بیهوده
پوست کردن پرتقال: لذتهای جسمانی
oranges: malheur dans la famille
les cueillir: bonheur tardif
acheter:amour réciproque
vendre: nouvelles connaissances
manger: vains efforts
éplucher : plaisir charnels
*************************
پرستار
دیدن او: شما پدر شوهر یا پدر زن و مادر شوهر یا مادر زن خواهید شد
پرستار بودن:یک تحول در موقعیتتان و روابطتتان پیش خواهد آمد
nurse
la voir : vous deviendrez beau-père, belle-mère
en être une : un changement dans votre situation et vos relations vous attend
*********************************


پرستو
شاد و زرنگ : خوشبختی در عشق
آشیانه پرستو : خوشبختی خانوادگی
hirondelle
gaie et agile : bonheur dans l'amour
nids d'hirondelles : bonheur familial

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

پرستیدن شما به سخره گرفته خواید شد
adorer vous serez ridiculisé
**************
پرسه زدن
در مکانهای بی جمعیت: بیماری
vagabonder
dans des endroits déserts : maladie


▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

پر طاووس : تمایل داشتن به چیزهای پوچ و واهی
plumes de paon: penchant pour la vanité


♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠

پرنده : ملاقاتی خوشایند
خریدن پرندگان : به زحمت افتادن
پرنده در حال پرواز : خبرهای خوش
بدام انداختن پرنده : غم و غصه
تخم پرندگان : ارث
پرندگان در قفس : خبر رسیدن از سوی فرزندان
نشسته : سوگ
دردست داشتن : شانس بزرگ
دانه دادن به آنها : داشتن یک همراه شادمان
پرندگان آبی –دریایی- : غم
پرندگان گذرا : آرزوهایی که بر آورده خواهند شد
پرنده در حال جیک جیک کردن: غیبت کردن
oiseaux: visite agréable
acheter des oiseaux:désagréments
en train de voler: bonnes nouvelles
attraper: souci
œufs d' oiseaux: héritage
dans des cages:bénédiction dans les enfants
assis: deuil
tenir: gros lot
nourrir: joyeuse compagnie
oiseaux aquatiques : tristesse
oiseaux de passage : souhaits irréalisés
pépiant: commérages


♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

پرنده کاکلی پیشرفت سریع السیر ، عشق متقابل
alouette ascension rapide, amour réciproque


♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

پرواز کردن : در آسمان ها : تجربیاتی شیرین
داشتن بال : خوشبختی
پرواز کردن و سپس افتادن : زحمت
voler (dans les airs) : expériences agréables
avoir des ailes : bonheur
puis tomber : désagréments


♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

پروانه : بی وفایی ، خیانت
papillon infidélité
*******************
پرونده(مدارک)1
دیدن : پیروزی در یک دعوا
گم کردن آن : دردسر
documents
voir : gagner un procès
perdre : tracas
************************
پزشک : امیدواری
پزشک بودن : زندگی درهم ریخته خود را مرتب کنید
médecin : bon espoir
être médecin : abandonnez votre vie désordonnée

*********************
پشه ای که نیش میزند : زیانی که از افراد بدجنس به شما خواهد رسید
moustiques qui piquent : un dommage causé par de méchantes personnes

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

پشیمان شدن : خبر خوش
regretter: bonne nouvelle


▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

پله های چوبی : پروژه های خود را کنار بگذارید
escalier en bois : abandonnez vos projets


♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

پلیس : غصه
police: souci


♥ ♣ ♠ ♥ ♣ ♠ ♥ ♣ ♠ ♥♣ ♠ ♥

پنجره
نگاه کردن از پنجره : یک دیدار منتفی شده
وارد شدن از پنجره : شکست خوردن یک اقدام
بسته : موانع بر سر راه برنامه های ریخته شده
باز : حمایت آسان
نورگیر : اضطراب
fenêtre
regarder par la fenêtre : une visite annulée
entrer par : entreprise ratée
fermée : obstacles dans les projets
ouverte : protection facile
éclairée : angoisse


♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

پنهان شدن : تشویش
پنهان کردن چیزی : نیات بد
cacher (se) : embrouilles
quelque chose : mauvaises intentions

***********************
پنیر سفید : سودهای کم
fromage blanc : petits profits

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

پلنگ : ترس
panthère peur
**********************
پوست
پوست حیوانات: خیانت
خریدن پوست: ضعف در سلامتی
Peau
d'animaux:trahison
acheter:santé défaillante
******************
پیپ
کشیدن پیپ: احتیاط شما را به خوشبختی خواهد رساند
دیدن پیپ: کاری سود آور
pipe
fumer : la prudence vous apportera du bonheur
voir : bonne affaire

******************
پیچ و خم : همراه مشکوک
Zigzag : compagnie douteuse

♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠

پیراهن
زیبا : آسایش مادی
خریدن آن : آینده ای خوش
سیاه : سوگ
سبز: آرزوی بر آورده شده
زرد : شما در میان
سفید : ازدواج
پاره پاره : دعوا
robe
belle: aisance
acheter:avenir certain
noire:deuil
verte:souhaits réalisés
jaune: vous êtes entouré de fausseté
blanche:mariage
déchirée:querelles
پیراهن
شستن پیراهن: مقتصد باشید
دوختن پیراهن: کار شما بی اجر نخواهد ماند
پیراهن لکه دار : بی آبرویی
پیراهن طوسی : کار سخت
پیراهن طلایی : خوشبختی
پیراهن در آتش : مورد اهانت واقع خواهید شد
بیش از حد تنگ و یا کوتاه : کاری بی فایده انجام خواهید داد
پیراهن پشمی : کار خیری خواهید کرد
robe
laver:soyez économe
coudre:votre travail sera récompensé
tachée: honte
grise : dur labeur
dorée: bonheur
enflammée: outrage
trop étroite ou trop courte: mauvaises affaires
en laine : faire le bien


♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠

پیر زن : دعوا
پیر مرد: زندگی طولانی
vieille : querelle
vieux:longue vie
***********************
پیشخدمت رستوران: آینده ای خوش
garçon de restaurant : un avenir joyeux


☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

پیشواز : مهمان ناخوانده
accueil visiteurs inattendus