lundi 23 juillet 2007

حروف ت - ث

تابلو
ستایش کردن آن: غصه
کشیدن آن: ازدواج مناسب
طراحی آن:شکفتگی استعدادهایتان
تابلوی آسیب دیده: دل مشغولی
از دیوار برداشتن: ناسپاسی
به دیوار نصب کردن: قدردانتان خواهند بود
خریدن تابلو: کانون خانوادگی
دیدن آن: عاشق شدن
صاحب تابلوهای زیبا بودن: شما فریب خواهید خورد
تصویر نقاشی شده از یک صورت: زندگی طولانی برای شخصی که نقاشی شده است
تصویر نقاشی از صورت یک مرده: خبرهای ناخوشایند
tableau
admirer: soucis
peindre: bon mariage
esquisser: épanouissement des talents
abîmé:beaucoup de soucis
décrocher du mur:ingratitude
accrocher au mur: trouver la reconnaissance
acheter:foyer familial
voir:tomber amoureux
posséder de beaux tableaux: vous serez dupe
portrait peint: longue vie pour la personne représentée sur le portrait
portrait d'un mort: mauvaises nouvelles
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

تابوت : زندگی طولانی و خوش
دراز کشیدن درون یک تابوت : موانع بر سر راه
cercueil vie longue et heureuse
être allongé dedans : obstacles
*******************
تاج : افتخاری بزرگ
بر سر داشتن تاج : ثروتمندی
تاج گل : به آدمهای چاپلوس اعتماد نکنید
بر سرداشتن تاج گل : نشانه محترم بودنتان
تاج برگ کل صحرایی: عروسی ؛ شادمانی و خوشبختی
درست کردن آن: شما داماد دار یا عروس دار خواهید شد
تاج شبدر : افتخار؛ مرتبه بلند؛ پیروزی
تاج گل عزاداری: به دست آوردن ارث
Couronne: grands honneurs
porter: richesse
de fleurs: faites attention aux flatteursporter: marques de respect
de myrte: noces
les faire: vous serez beau père, belle mère
en feuilles de trèfle: honneurs,distinctions hautes charges, victoire
funéraire : héritage


♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠

تاجگذاری : یک خوشبختی گذرا
couronnement: un bonheur de passage
*********************
تاس
بازی کردن با تاس: یک شکست نه چندان تلخ
dés
jouer : une perte sans importance
*******************
تاول: سلامتی
Cloques: santé
*********************
تئاتر: یک اتفاق اسدثثنایی
théâtre : un évènement exceptionnel


******************
تبر : بدبختی
با تبر کار کردن : موفقیت
hache : malheur
travailler avec : réussite

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

تپه : بزودی سفری خواهید داشت
colline voyage proche
********************
تجاوز: محتاط باشید
Violer: méfiez-vous♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

تخم پرندگان: آمرزش ، رحمت ؛ ارث
Œufs des oiseaux : bénédiction, héritage


▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

تخم مرغ
گرفتن آن : سود
پختن آن : بدگویی
خریدن آن : ضرری به شما خواهد رسید
تخم پرندگان دیگر : آمرزش
خوردن تخم پرندگان دیگر: ناراحتی
دیدن آن : دعوا
تخم را از آشیانه برداشتن : شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد
تخم مرغ گندیده : موانع
شکستن یا له کردن آن : ناراحتی ، نارضایتی
œufs
recevoir : profit
cuire : médisance
acheter : subir une perte
des oiseaux : bénédiction
manger les œufs d'oiseaux : tracas
voir : querelles
sortir du nid : vous épouserez un veuf
gâtés : obstacles
casser ou écraser : désagréments, déplaisirs
**************************
ترازو: پیروزی در یک کار قانونی
ترازوی کوچک : شما در یک امر سود زیادی نصیبتان خواهد شد
balance : gagner un procès
décimale : vous réaliserez un grand profit dans les affaires♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

ترانه : شما بشاشیت خود را تا به هنگام پیری حفظ خواهید کرد
آواز خواندن : شادمانی
شنیدن آواز : عروسی
آوای پرنده : جشن و سرور در محیطی سر باز ، عشق خالصانه
همراه شدن با عده ای که ترانه سر داده اند : شادمانی ، بی غمی
شعر خوانی : مشکلات
chant vous garderez l'esprit joyeux jusqu'à la vieillesse
chanter : joie
entendre : noces
d'oiseaux : divertissement en plein air, amour pur
compagnie des gens qui chantent : joie, insouciance
chanter des couplets : problèmes
******************************
ترجمه کردن: شما شغل مناسبی خواهید یافت
Traduire: vous occuperez un bon poste
*******************
تره : سود خوب
ciboulette : bon bénéfice

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

تشک : شما خانه خودتان را بنا خواهید نمود
matelas : vous fondrez votre propre foyer familial

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

تشنگی : تلاشهای بیهوده ، غصه
soif : vains efforts, souci
*********************
تشیعع جنازه : سوگواری و غم
conduit funéraire : deuil et tristesse


♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
تعقیب
تحت تعقیب قرار دادن : شما به هدفی که میخواهید خواهید رسید
Poursuivre : vous atteindrez le but recherché
******************

تعطیلات : خوشبختی به زودی نصیبتان میشود
vacances un bonheur proche


♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

تعلیم دادن چیزی به کسی : اطراف شما پر از آدمهای کوته فکر است
enseigner quelque chose à quelqu'un : vous êtes entouré des personnes à l'esprit étroit


♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

تقلید کردن : نیک بختی در امور کاری
imiter chance dans les affaires


☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

تقویم
خواندن آن : شما به پیری خواهید رسید ، زندگی طولانی
دیدن آن : شما منتظر خبری هستید
calendrier
lire:atteindre l'âge avancé, vivre longtemps
voir : vous attendez des nouvelles

*********************
تلفن : مانعی برای کارهایتان , عصبانیت
téléphone : obstacle à vos actions, colères
**************
تلگراف یا پیغام فوری
دریافت کردن آن : سر و سامان دادن به امور
télégramme
recevoir : régler rapidement ses affaires
************************
تله
در آن افتادن: زیان
دیدن یک تله : شانس در امور اداری
piège
tomber dedans : dégâts
voir : chance en affaires
********************
تله موش: شخصی قصد سوء استفاده مادی از شما را دارد
Souricière: quelqu'un veut vous escroquer
*******************
تنبیه : پاداشی بزرگ
punition récompense généreuse

◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙

توپ - بازی – یا بادکنک : دیر کرد در انجام برنامه ها ، شما کارهایتان را بدون فکر انجام میدهید
ballon retard dans les projets, vous actions sont irréfléchies♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠

توپ جنگی
شنیدن شلیک شدن گلوله از توپ : مشکلات در امور کاری و یا یک دشمن
شلیک کردن با توپ : پیروزی در یک امر کاری، یا پیروزی در یک دعوا
canon
entendre une détonation d'un canon :
des soucis dans les affaires ou ennemi
tirer un coup de canon :
gagner une affaire, gagner dans un conflit


☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥

توت فرنگی : شما به ییلاق یا یک محیط روستایی دعوت خواهید شد
خوردن : لحظه های شیرین
توت فرنگی وحشی : ازدواج موفق
خوردن آن : خبر
fraises: invitation à la campagne
manger:moments agréables
fraises de bois : mariage heureux
manger : nouvelles


☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

تولد
جشن تولد: شما عمر طولانی خواهید داشت
anniversaire
fêter : vous vivrez longtemps
******************
تولد نوزاد: خوشبختی خانوادگی
naissance: bonheur familial


● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

تهاجم مراقب شرافت خود باشید
از دست یک دوست عصبانی بودن : یک دوست خوب
عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید : عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری
عصبانی شدن : سوء تفاهم در خانواده
مورد تهاجم قرار گرفتن : اخبار ناخوشایند
agression veillez à votre honneur
être fâché ou en colère contre un ami: un bon ami
colère contre qqn à qui vous tenez: amour ou une fin heureuse d'une affaire
se mettre en colère: des malentendus au sein de la famille
agressé (être) : nouvelles désagréables


******************
تهدید : سوء تفاهم
Menaces: malentendu

◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙

تهمت زدن دعوا
به خود تهمت زدن : خوشبختی
accusation querelle
s'accuser soi-même : bonheur
****************
تهوع(استفراغ): ضرر
vomissements perte ♂ ☺  █ ↓ ♀→☻ ↑ ♪ ←

تیمارستان : غمی بزرگ
asile d'aliénés grande peine
*********************
تیک تاک
شنیدن تیک تاک: یک خبر بد
tic-tac entendre : mauvaise nouvelle