lundi 23 juillet 2007

حروف ل - م

لابیرنت : افکار نادرست
یافتن خروجی آن : عبور از موانع
labyrinthe : idée fausse
en trouver la sortie : obstacles franchis
☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

لاتاری : وسوسه های تسکین دهنده
loterie tentations anodines


☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

لاک پشت : شادیهای پنهان
tortue: joies discrètes


☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺

لال : ( لال بودن ) به دیگران اعتماد نکنید
دیدن آدمهای لال : شما از یک راز آگاهی خواهید یافت
muet (être) : ne croyez pas les autres
voir les muets : vous apprendrez un secret


☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

لباس
تمیز : احترام
خریدن لباس : خوشبختی
لباس کهنه : افتخار
vêtement
propres : respect
acheter : bonheur
vieux : honneurs


♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠

لباس خواب : ازدواج ناگهانی
chemise de nuit : mariage précipité
**********************
لک لک
دیدن آن
: تولدی در خانواده
لک لک در حال پرواز : پیروزی نیمه کاره
cigognes
voir : un agrandissement de la famille
qui volent : un succès douteux
****************
لگن
پر از آب کثیف : غم ، مشکلات خانوادگی
لگن مسی : وفاداری
خود را در آن شستن : شما به وظایف خود عمل خواهید کرد
لگن چینی : خدمه ای وفادار
bassine
remplie d'eau sale : tristesse, tracas domestiques
en cuivre : fidélité
se laver dedans : vous remplirez vos obligations
en porcelaine : serviteurs fidèles


▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

لنگ : شکست خوردن
لنگ بودن : از دست دادن خوشنامی
boiteux échec
être boiteux : perdre sa bonne réputation▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

ماجراجویی : خطری بیخ گوش شماست
aventures danger proche


☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥

مادر
دیدنش و یا صحبت کردن با او : برنامه هایی که برای خود در نظر گرفته اید به انجام خواهند رسید
او را مرده دیدن : زندگی طولانی سعادتمند
mère
la voir ou lui parler : vos projets aboutiront
la voir morte : longue vie bénie


♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

مادر بزرگ : خبرهای خوب
grand-mère bonnes nouvelles


☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

مار : وجود موانع به هر شکل و نوعی
تبدیل به مار شدن :عدم احترام به دیگران
مار چند سر : جذبه
تبدیل به مار شدن : عدم احترام
گرفتن آن : وسوسه
اگر نتوان از دست آن فرار کرد: ناامید بودن نسبت به آینده
نیش خوردن ازمار: از بین رفتن آرامش در خانواده
ماری که خودرا کش و قوس میدهد : شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست
کشتن آن : پیروزی در مقابل دشمن
مار افعی : اطراف شما پر از آدمهای یاوه گوست
گرفتن افعی : شما برای مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت
نیش خوردن از افعی : بدبختی
serpent: obstacles de tout genre
devenir un serpent: manque de respect
à plusieurs têtes : séduction
devenir un serpent : manque de respect
l'attraper : tentation
ne pas réussir à lui échapper : mauvaises vues sur l'avenir
être mordu : anéantissement de la paix familiale
le voir qui se tend : par chance vous échapperez à un danger
le tuer : triomphe sur les ennemis
vipère: vous êtes entourés des calomniateurs
attraper : trouver une solution d'une situation difficile
se faire mordre : malheur
********************
ماکیان
دیدن : برکت
غذا دادن به آنها: ازدواج
خریدن آنها: افزایش در آمد
سر بریدن آنها: شما از مهمانهای ناخواسته خلاص خواهید شد
volaille voir : abondance
nourrir : mariage
acheter : augmentation de revenus
égorger : vous allez vous débarrasser des invités importuns


☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥

ماه
ماه سرخ رنگ : عدم توافق
ماه زیبا : عشق وفادار
خسوف : اخبار بد
ماه کامل : بی وفایی ، خیانت
ماه در کنار خورشید: اتفاقات بسیار مهم
lune
rouge : désaccords
belle : amour fidèle
éclipse de lune : mauvaises nouvelles
pleine : infidélité
à côté du soleil : événements importants


♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

ماه گرفتگی : بی وفایی، خبرهای بد
éclipse de la lune : infidélité, mauvaise nouvelle


☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

ماهی
خوردن آن : مورد خیرخواهی قرار خواهید گرفت
ماهیگیری : سود زیاد
ماهیهای بزرگ : رضایت
ماهیهای کوچک : شکست
ماهیهای مرده : ناراحتی
پختن آنها : داشتن خانه با سامان
خریدن آن : اطلاعات غلط
ماهیهای فرمز : ازدواج با یک فرد ثروتمند
poissons
manger: vous rencontrerez la bienveillance
les pêcher : grand profit
grands poissons : satisfaction
petits poissons : échec
morts : tracas
les cuisiner : foyer aisé
acheter : fausses informations
poissons rouges : épouser un€ riche
***************
ماهیگیر: افراد بظاهر دوست قصد سوء استفاده از شما را دارند
pêcheur: faux amis veulent vous abuser


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

مبلمان : خوشبختی خانوادگی
در حال چیدن مبلمان : به زودی ازدواجی صورت خواهد گرفت و یا جابجایی مسکن خواهید داشت
Ameublement bonheur dans le ménage
les disposer : mariage proche ou changement de domicile


♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

مجسمه : آینده ای شیرین
statue: avenir agréable


☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥ ☼ ☼ ☼

مداد : عشق به هنر
crayon: amour de l'art


▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

مدرسه : پیری عاقبت به خیر
مدرسه پر از شاگرد: مشکلات
جزو شاگردان بودن : رنج و زحمت
école vieillesse agréable
pleine d'enfants : tracas
être à l'école : désagréments


☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

مربا : شخصی که برای شما بسیار عزیز است شما را خواهد بوسید
marmelade: la personne qui vous est très chère vous offrira un baiser
*************
مرتب کردن: شیء گم شده را خواهید یافت
ranger : objet perdu sera retrouvé


☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

مرد
ریشو: خشم
مرد شاخدار : ناراحتی بزرگ
مرد پیر : زندگی طولانی
مرد چاق : لحظه های شیرین
homme
barbu:colère
avec des cornes:grands tracas
vieux:longue vie
gros : instants agréables


☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

مردن : قولهای زیاد پوچ و واهی
دیدن کسانی که در حال مرگ هستند : شادی
زنده شدن مرده : شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید
تمایل به مردن : نشانه سلامتی
mourir beaucoup de vaines promesses
voir des mourants : joie
ressusciter : vous menez une vie irrégulière
vouloir mourir : santé


♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

مردود شدن در امتحان : جاه طلبی شما بالاتر از حد معمول است
Rater un examen : vous mettez la barre trop haut dans vos ambitions
*******************
مردن : قولهای بی پایه و اساس
دیدن آدمهایی که جان میدهند: شادی
مرده زنده شده : شما زندگی متلاطمی دارید
میل به مردن : سلامتی
mourir: beaucoup de vaines promesses
voir des mourants : joie
ressusciter : vous menez une vie irrégulière
vouloir mourir : santé
************************
مرده
دیدن یک مرده : شانس در عشق
دیدن یک مرده در تابوت : شادی
هم غذا شدن با مرده ها: شما به مقامات بالایی خواهید رسید
مرده زنده شده : اختلاف بر سر ارث و میراث
مردن برای بار دوم : مرگ یک عزیز، خطری در کمین است
گرفتن یک هدیه از جانب یک مرده : ضرر و زیان
صحبت کردن با مرده : از دست دادن یک دوست
مرده در یک صحنه نبرد: عزاداری
morts
voir: chance en amour
voir dans un cercueil: joie
les embrasser: longue vie
manger avec eux: vous atteindrez de grandes distinctions
ressuscités: disputer un héritage
mourant pour la seconde fois: mort d'un être cher
recevoir un cadeau de leur part: dégâts
parler avec:perte d'un ami
sur un champ de bataille:deuil

*************************
مرغابی
مرغابی وحشی : شخصی از پشت به شما خنجر میزند
بدام انداختن آن : موفقیت
پر کندن آن : دعوا
خوردن آن : رضایت
در حال پرواز : اجازه نخواهید داد ه شما را به کارهای ناشایست سوق دهند
مرغابی شناور : دعوت
canards
sauvages: qqn vous atteindra par derrière
attraper: succès
plumer : querelle
manger : satisfaction
au vol: vous ne vous laisserez pas entraîner dans une mauvaise entreprise
qui nagent : invitation

**************************
مرمر
دیدن مرمر : شما با آدمهای سنگدلی مواجه خواهید شد
ستون مرمری : مراقب غرور بیجای خود باشید
میز مرمری : شما خانه شخصی ( خانوادگی ) خود رابنا خواهید نمود
marbre
voir :vous aurez affaire aux personnes sans cœur
une colonne en marbre : prenez garde à l'orgueil stupide
table en marbre: vous fonderez votre propre foyer familial

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

مریضخانه : غصه
maison de santé : soucis
*******************
مزاحم شدن : در کار دیگران دخالت خواهید کرد
déranger: être mêlé dans les affaires des autres


☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

مسابقه دو : رضایت
course : contentement


☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥

مسافرت در شب : شما کشور را ترک خواهید کرد
voyager la nuit : vous quitterez le pays
************************
مسخره کردن:دشمنی
moquer (se) :hostilité
********************
مسلح شدن: محتاط باشید
armer (s'): soyez prudent,
*********************
مسموم کردن خود : همسایه بدخواه
مسموم شدن بوسیله دیگری : خوشوقتی
empoisonner (s') : voisins malveillants
être emprisonné : enchantement
*******************
مشکلات : پیش بینی رویدادهای بسیار خوش
difficultés: présage des événements heureux


☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥

معشوق : احتیاط کنید
تنبیه کردن او : عروسی
کتک کاری کردن با او: تجربه ای تلخ خواهید داشت
معشوق همسر : دوستان خوبی دارید
amant prudence
le punir : noces
se battre avec : une expérience amère
amants de sa femme : bons amis
*******************
معما : شما در یک دام خواهید افتاد
معما را حل کردن : در مورد امری یک توضیح مهمی به شما خواهند داد
énigme : vous tomberez dans un piège
la résoudre: vous obtiendrez une explication importante

******************
مغز : پیروزی
cerveau : victoire
*************
مگس : دشمنی
گرفتن مگس : رفتن از بیراهه
کشتن مگس : ناراحتی
هجوم مگس یا دیگر حشرات : غم و غصه و یا بیماری سخت
mouches: hostilité
attraper : chemins interdits
tuer : désagréments
être assailli par des mouches ou d'autres insectes : tristesse et lourde maladie

† † † † † † † † † † † † † † †

ملحفه : خاکسپاری یکی از نزدیکلن
Drap: enterrement d'un proche

************************
ملوان : سفر دریایی
matelot : voyage maritime

☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥

منظره
منظره زیبا : سفر
کوهستانی : سود
Paysage
beau : voyage
montagneux : profits
منظره
منظره زیبا : خوشبختی
منظره دلگیر و زشت : آینده ای نامطمئن
vue
belle : bonheur
moche et triste : avenir incertain

♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠

مو
کوتاه کردن آن : غم
بلند : قدرت و اهمیت
شستن آنها : دل نگرانی
بستن آن : ناراحتی
موی قرمز : دوروئی
سیاه : خوشبختی
بور : شادی
سفید : شادمانی
شانه کردن آنها : ضرر در امور کاری
گیس کرده : مورد تمسخر واقع شدن
فر خورده : برای صنعتگران سود در امور کاری
ریزش مو : ناراحتی
سوزاندن آنها : خیانت ، زندگی توام با بدبختی
آنها را بیش از حد کوتاه کردن : یک سوگوار در خانواده
ژولیده : سوء تفاهم در خانواده
رنگ کردن آنها : دورویی
موخوره و یا موهای در هم ریخته : خوشبختی
cheveux
couper: souci
longs: pouvoir et importance
se les laver: inquiétude
attacher : tracas
rouges: fausseté
noirs: bonheur
blonds: joie
blancs: réjouissance
peigner: perte dans les affaires
nattes:ridicule
boucles:gain pour les artisans
chute des cheveux: tracas
les brûler: trahison, vie malheureuse
couper très court: mort dans la famille
ébouriffés: malentendu dans la famille
teindre: hypocrisie
cheveux abîmés, emmêlés : bonheur
*********************
مو بر روی دستان: شکست
poils sur les mains : échec☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥

مواد قندی : ماجراهای عشقی
sucreries : aventures amoureuses
*************************
*****************
موج : یک زندگی پر از تلاطم
vagues : une vie mouvementée


☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

مورچه : کار سود آور
خراب کردن لانه مورچه : نابود کردن خوشبختی بدست خود
مورچه ای شما را گاز بگیرد : ناراحتی
fourmi travail profitable
détruire une fourmilière : détruire son propre bonheur
être piqué par une fourmi : désagréments

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

موزه : شما خبرهای تازه ای خواهد شنید
musée: vous entendrez des nouvelles

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

موسیقی : خبرهای خوب و شاد
musique bonnes et joyeuses nouvelles


☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

موش
که میدود : پس انداز
فرار آن از دست یک گربه و یا به چنگ گربه افتادن : غم وغصه
موش سفید : ازدواج موفق
در درون یک تله موش : دشمن شکست خورده
souris
qui courent : économies
s'enfuyant devant un chat ou attrapée : soucis
blanches : bon mariage
dans la souricière : ennemi vaincu


☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

مه
که از زمین برخیزد : نشانه ها بد یمنی
که از بالا فرود میاید : خوش یمینی و امیدواری
بسیار غلیظ : شما گرفتار یک مشکل پیچیده خواهید شد
مه رقیق : شما از اتهامات نابجا مبرا خواهید شد
brouillard
montant:pronostic défavorables
descendant:bonnes vues et espoirs permis
très dense:vous aurez une affaire très compliquée
se dissipant:vous vous libérerez de fausses accusations
***************
مهمات : اختلاف؛ سوء تفاهم
arsenal différends, malentendus


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

میخ چوبی : برنامه سودمند
میخ چوبی را در جایی کوبیدن : کار سودمند
Pieu
voir : projet utile
enfoncer : travail utile
********************
میز
چیده شده : وفور نعمت
پشت یک میز نشستن : شادی
چیدن میز: خبرهای خوش
table
mise : prospérité
être assis à table : joie
la mettre : bonnes nouvelles
****************
میمون
میمونی که از درخت بالا میرود: دشمنان سعی دارند بر سرراهتان موانعی قرار دهند
میمونهایی که فریاد میزنند : مدح سرایی افراد نادان
اذیت کردن میمون : ناراحت کردن یک دوست
میمونی که میرقصد : شادمانی زیاد
کشتن میمون : داشتن یک رقیب سرسخت
singe
qui grimpe aux arbres : tes ennemis s'efforcent pour mettre des obstacles sur votre chemin
qui crient: flatteries des gens stupides
l'agacer: faire de la peine à un ami
en voir un qui danse : beaucoup de joie
le tuer : avoir un adversaire obstiné


☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥

میوه
بر روی یک درخت : خوش یمنی
میوه چیده شده : پایانی خوش برای یک محاکمه
میوه ترش مزه : بدبختی
میوه شیرین : ثروت
میوه به مقدار بسیار زیاد : پروژه های موفق
fruit
sur un arbre : bon présage
cueilli : fin favorable d'un procès
acide : malheur
sucré : richesse
en grosse quantité : projets réussis