lundi 23 juillet 2007

حروف ک - گ


♥ ☼ ☼ ☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥

کابوس : شما بی جهت خود را نگران کرده اید
cauchemar vous vous faites du souci pour rien
*************************
کاج: یک کانون گرم خانوادگی
دیدن آن: خوشبختی در خانواده
تزئین کردن درخت کاج: شما نزدیکانتان را خوشحال خواهید کرد
Sapin: un foyer familial tranquille
voir : bonheur dans la famille
habiller un sapin : vous apporterez de la joie à vos proches

*******************
کارناوال: تشنه ماجراجویی
carnaval : soif d'aventures


☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥

کارهای اداری
رسیدگی کردن به آن : فقط به خودتان متکی باشد، فقط روی خودتان حساب کنید
کاری را به اتمام رساندن: ازدواج
کارهای خلاف انجام دادن : اعلان خطر، احتمال ردی
بیش از حد کار داشتن : خوشبختی غیر منتظره
affaire
régler : ne comptez que sur vous
terminer : mariage
mener de mauvaises affaires : avertissement, ratage
être chargé d'affaires : bonheur inattendu
********************
کاغذ : یک خبر مهم
نوشتن برروی کاغذ : نامه ناراحت کننده
کاغذ پاره: شما موقعیت خود را از دست خواهید داد
کاغذ سفید: بیگناهی شما ثابت خواهد شد
کاغذ رنگی : خبرهای خوب
کاغذ چاپ شده : اعتماد داشتن
پاره کردن کاغذ: عصبانیت بوجود خواهد آمد
کاغذ دیواری: شما از یک راز آگاه خواهید شد
papier nouvelle importante
écrire dessus:lettre désagréable
déchiré: vous perdrez votre position
blanc: votre innocence sortira au grand jour
couleur:bonnes nouvelles
imprimé:confiance
déchirer: colère
faire: profits non matériels, penchant pour l'aventure
papier peint : vous apprendrez un secret
*********************
کباب پزی : اهدافتان روشن نیستند
barbecue vos intentions ne sont pas très nettes


☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥

کبریت : گنج
روشن کردنش : سورپریز
allumettes trésors
les allumer : surprises
***************
کبوتر: مرتکب بی عدالتی خواهید شد
کبوتر در حال پرواز:با افراد جدیدی آشنا خواهید شد
گرفتن کبوتر : از دست دادن چیزی
کشتن کبوتر : از دست دادن یک دوست وفادار
خوردن یک کبوتر: یک ناراحتی تازه در خانواده
دانه دادن به کبوتر: یک کارخیر خواهید کرد
Pigeon: commettre une injustice
en train de voler:de nouvelles connaissances
attraper: perte
tuer:perdre un ami fidèle
manger:un souci dans la famille
nourrir:une bonne action


☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

کتاب : مصیبت
کتاب علمی : افتخار بزرگ
خرید ن کتاب : خبر
کتابی هدیه گرفتن : یک اتفاق غیر منتظره
کتاب سوخته : از دست دادن دوست
livre: affliction
scientifique:grands honneurs
acheter:nouvelles
recevoir:surprise
brûlé:perte d'amis
*************************
کتاب آسمانی : بهبودی در کارها ؛ ازدواج موفق ؛ شمادمانی از جانب فرزندانتان
bible : amélioration dans les affaires, mariage avantageux, joie des enfants☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

کتک
کسی را کتک زدن : آرامش در منزل
کتک خوردن : انتقام گیری در آینده ای نزدیک
کتک زدن یک بچه : بی عدالتی
خستگی بر اثر کتک کاری : مشغله زیاد
خودزنی کردن : باعث تمسخر خود شدن
تماشای کسانی که کتک کاری میکنند : تغییرات در موقعیت
battre
battre qqn:paix dans le ménage
être battu:vengeance proche
battre un enfant: injustice
se fatiguer en ce faisant : beaucoup de travail
se battre soi-même : se ridiculiser
voir des personnes qui se battent : changement dans la situation


▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

کره –خوراکی
خوردن : عدم توافق با دوستان
تولید کره : نگرانی
beurre
manger : mésentente avec des amis
fabriquer : inquiétude
****************************
کریستال : افراد بدجنسی که تظاهربه دوستی میکنند
cristal : gens méchants feignant l'amitié


☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

کسوف : سستی زود گذر
éclipse : faiblesse passagère


☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

کسی را در آغوش کشیدن : نیکبختی در عشق
entourer quelqu'un des bras : chance en amour


☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

کسی را ستودن انجام کاری بدون فکرو بدون مطالعه
admirer quelqu'un faire quelque chose sans réfléchir


▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

کشاورز
در حل کشاورزی : از سرنوشت خود راضی بودن
کشاورز بیکار: شما سرخورده خواهید شد
agriculteur
au travail : être content de son sort
désœuvré : vous vivrez une déception ♂ ☺  █ ↓ ♀→☻ ↑ ♪ ←

کشتارگاه دست به کار خطرناک زدن
abattoir entreprise dangereuse


☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

کشتن
کشتن کسی : خود را عصبانی نکنید
کشته شدن: شما یک قربانی یا یک فداکاری خواهید کرد
assassiner
quelqu'un : ne vous mettez pas en colère
se faire : vous ferez un sacrifice


♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

کشمش : دعوا در همسایگی
raisins secs : conflits de voisinage


♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

کشور بیگانه : سفری خوش خواهید داشت
Pays étranger : voyage agréable
**********************
کشیده : صلح و آرامش در خانه
کشیده خوردن : دعوا
gifle : paix dans le ménage
recevoir : querelle
**********************
کشیش ، مرد دین : احترام
prêtre : une position honorable
***************
کفش
کفش کهنه : از دست دادن اعتبار
پوشیدن: شما محیط بیرون را به منزل ترجیح میدهید
خیلی تنگ : تحت فشار بودن
نو: خوش یمن ؛ رفتن به یک مسافرت دور دست
تعمیر کردن آنها: اوضاع بد مالی
خریدن: یک سفر در انتظار شماست
از دست دادن پاشنه: یک اوضاع ناخوشایند در پیش است
کفش ورنی: عزاداری
chaussures
vieilles:perte d'un crédit
mettre:vous préférez vous trouver dehors qu'à la maison
trop étroites: persécution
neuves:bon présage, partir en voyage très loin
les raccommoder:mauvaise situation matérielle
acheter:un voyage vous attend
nettoyer :bons revenus
perdre la semelle:une situation désagréable
chaussures vernies : deuil
**************
کک و مک : به یک تشییع جنازه خواهید رفت
taches de rousseur : aller à un enterrement


♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

کلاغ : باخت یا گم کردن
که قارقار میکند : بدبختی
ترساندن آن : شخصی قصد کلاشی از شما را دارد
که پرواز میکند : مرگ
corbeau perte
qui croasse : malheur
l'effrayer : vous serez sur la piste d'un escroc
qui volent : mort
♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠ ♣ ♠

کلاه
نو و زیبا : خوشبختی
کهنه و مچاله : درموقعیتی حساس قرار خواهید گرفت
بوسیله باد برده شدن : بی وفایی
تعمیر کردن آن : ضرر، زیان
کلاه گذاشتن : سفری در راه است
گم کردن یک کلاه : ناراحتی
از زمین برداشتن : رضایت
کلاه حصیری : خوشبختی
chapeau
beau et neuf: bonheur
vieux et chiffonné: une situation délicate
emporté par le vent: infidélité
raccommodé: dégâts, pertes
en mettre un : voyage proche
en perdre un: tracas
le ramasser par terre : satisfaction
chapeau de paille : bonheur
*********************
کلاهبردار: مچ گیری کسی در حال ارتکاب جرم
escroc: attraper quelqu'un en flagrant délit
***********************

کلبه: کامیابی
cabane : prospérité

☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

کلکسیون
حشرات : ناراحتی
گیاهان : شادی
سنگهای معدنی : اتفاق ناخوشایند
collection
d'insectes :désagréments
de plantes : joie
de minéraux : incident désagréable
*******************************
کلم
خوردن آن : مشکلات غیر منتظره
دیدن افرادی که کلم میخورند : غم ناگهانی
کاشتن کلم : زندگی مرفه
بریدن کلم : ناراحتی
پختن کلم : رفاه و فراوانی در خانه
دیدن کلمهایی که در حال رشد هستند : بی وفایی در بین زوجین
chou
en manger : des difficultés inattendues
voir les gens qui en mangent : une soudaine tristesse
les planter : une vie confortable
couper : ennui
cuisiner : aisance et abondance à la maison
en voir qui poussent : infidélité dans le ménage


☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

کلید
یافتن آن : شما از یک دام رهایی خواهید یافت
گم کردن آن : بگو مگو
آن را به همراه داشتن : پس اندازهایتان به شما کمک بسیار خواهد کرد
باز کردن یک در بسته با کلید : به شما مظنون خواهند شد
clé
trouver : vous éviterez un piège
perdre : querelle
porter : votre économie vous emmènera loin
ouvrir une porte fermée à clé : vous serez soupçonné de quelque chose
***************
کلید کردن: شما به یک راز پی خواهید برد
verrouiller: vous apprendrez un secret
****************
کمان : شما خوشایند هستید
archet : vous plaisez


☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

کمربند : رضایت
کمربند تزیین شده : آسایش
یافتن آن : اعتماد
گم کردن آن : راه دیگری در زندگی انتخاب کنید
کمربند طلا : ازدواج در راه است
ceinture: satisfaction
orné : aisance
trouver : confiance
perdre : choisissez une autre voie dans la vie,
en or : mariage proche


€ $ € $ € $ € $ € $ € $ € $ €

کندوی عسل
دیدن کندو : ثروت
ruche
voir : richesse
*********************
کوتوله : شما به ثروت دست خواهید یافت
nain : vous serez riche
*******************
کور: نشانه خطر
دیدن یک نابینا: چشمانتان را باز کنید؛ روابطتان سالم نیست
اگر ببینده خواب نابینا باشد: برهم خوردن یک رابطه عاطفی
Aveugle:Signe de danger
Voir une aveugle : ouvrez les yeux, vos fréquentations sont peu recommandables
vous êtes aveugle : perte affective
*****************
کوله پشتی : دیداری خوشایند
خریدن کوله پشتی : سفری به مکانی دور دست
sac à dos:visiteur agréable
acheter: excursion vers un endroit éloigné


☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

کودک
فرزند خود : خوشبختی
کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک
بچه های کوچک : غم و غصه
دیدن کودکان بیشمار : فلاکت
کودکان زیباروی : شادی و سلامتی
کتک زدن یک بچه : بی عدالتی
بچه ای که میدود : نیکبختی
enfant
son propre enfant : le bonheur
avec sa mère : temps heureux
petits : des soucis
voir plusieurs : misère
beaux : joie et santé
battre un enfant: injustice
enfants qui courent : bonheur
***************************
کوهپایه : شادمانی
col des montagnes : joie
*****************
کهیر : ناراحتی
éruption cutanée : tracas

*******************
کیف
بر دست داشتن : نگرانی
گم کردن آن : شما دچار بدهکار خواهید شد
sac
porter: inquiétude
perdre: vous contacterez des dettes

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
کیف پول : راز برملا شده
گم کردن آن : ناخوشایندی
portefeuille : secret trahi
perdre : déplaisirs
*************************

گاز گرفتن : کار احمقانه
گاز زدن در یک چیز خوراکی : زیان
گاز زدن در یک چیز غیر خوراکی : تلاشهای بیهوده
mordre: bêtise
dans qqch de comestible: perte
dans qqch de non comestible: vains efforts
گاز گرفتگی سگ: ضرر
morsure d'un chien : perte

گاز گرفتگی مار: اطرافتان پر از آدمهای حسود است
morsure d'un serpent : vous êtes entouré des jaloux


☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

گاو نر
کشتن گاو : کسب در آمد
دیدن آن : نیکبختی در تجارت
گاوچرانی : مشکلات
گاو چاق : خوشبختی نزدیک
گاو لاغر : قیمت بالا
گوشت گاو : روابط حسنه با اطرافیان
bœuf
le tuer : revenus
le voir : chance dans le commerce
le mener : tracas
gras : bonheur proche
maigre : prix élevé
viande : bons rapports


*****************************
گاو ماده
گاو: خیر و برکت
دوشیدن گاو : عروسی
طویله : آرزوهای پنهان
گاو چاق و چله : در آمد خوب
vache : prospérité
traire : épousailles
étable : désir caché
grasses : bonne récolte

☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

گدا : شکست و مشکلات
چیز به گدا دادن : برای کارهای خوبتان از شما تمجید خواهد شد
گدا بودن : هدیه خواهید گرفت
mendiant échec et problèmes
lui donner quelque chose: récompense pour de bonnes actions
être: cadeau
******************
گدایی کردن: برنده شدن در یک شانسی
mendier :gagner à la loterie


            

گربه
چنگ خوردن از گربه : مانع
نوازش کردن آن : ناسپاسی
گربه ای که میو میو میکند: یک دعوی طولانی
پوست گربه : پیدا کردن یک شیء گم شده
دیدن گربه: دوست نا دوست
گربه وحشی : دوست خطرناک
زدن یک گربه : خیانت
chat
être griffé:obstacles
le caresser:ingratitude
qui miaule: un procès épuisant
fourrure de chat: un objet retrouvé
le voir: faux ami
sauvage: ami dangereux
battre un chat:trahison
گربه نربالغ
سیاه رنگ: حسادت
دیدن گربه نر: یک عشق آتشین
matou
noir : jalousie
voir : une passion enflammée
*************************
گردن : یک عمل نامردانه
گردن دراز و باریک : ضعف درسلامتی
گردن زیبا : نامزدی
گردن بیمار : بدبختی
cou manœuvres malhonnêtes
long ou maigre : santé fragile
beau : fiançailles
malade : malheur


☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

گردنبند : نیکبختی و پرهیزگاری
گردنبند مروارید : بهره و شادمانی
collier bonheur et vertu
collier de perles : profit et joie
*******************
گردهمایی(جلسه): تلاشهایتان بیهوده است
assemblée vos efforts sont vains


▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

گرگی که زوزه میکشد : شخصی میخواهد از شما سبقت بگیرد
گرگهایی که به صف راه میروند : همسایه های بیرحم
loups qui hurlent:qqn veut vous devancer
qui se poursuivent les uns les autres:voisins redoutables


♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

گرمای شدید : طلبکارها شما را به تنگ خواهند آورد
chaleur, canicule: les créanciers vous étoufferont


☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

گره : آرزوهای شما بر آورده نخواهند شد
گره زدن : دوستان خوبی خواهید یافت
گره را باز کردن : خطری از سرتان خواهد گذشت
nœud vous souhaits ne se réaliseront pas
nouer : vous gagnerez de bons amis
le dénouer : vous échapperez au danger
******************
گره زدن و بستن : مهمانی خانوادگی
attacher cérémonie familiale

☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠
گریان ( زر- زرو) : آدمهای بی لیاقت سعی در جذب اعتماد شما دارند
pleurnichard : incompétents essaient de s'attirer votre faveur
***************************

گریه : دلداری ، تسکین
pleurs consolation


♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

گل
سفید : مشکلات
زرد : کارهایی که آغاز کرده اید نتیجه نامطلوبی خواهد داشت
چیده شده : سود و فایده
گلی که رشد میکند : شادی و عشق
گل گرفتن : دوستی وفادارانه
کاشتن : افتخارات
چیدن گل : سود
گل پژمرده : بیماری
گل نرگس : بی وفایی
fleurs
blanches: difficultés
jaunes: mauvais effets des actions entreprises
cueillies: profit
qui poussent: joie et amour
recevoir: amitié fidèle
planter: honneurs
cueillir: gain
flétries: maladie
narcisse infidélité

گل لاله : بی خیالی
چیدن آن : سرخوردگی
هدیه گرفتن آن : شما یک دوست احمق دارید
tulipes: insouciance
cueillir : déception
recevoir : vous avez un ami stupide

دسته گل : شادی زود گذر
دریافت یک دسته گل : عشق یکی از عزیزان به شما
دسته گل درست کردن : به هدف رسیده اید
bouquet de fleurs : une joie passagère
recevoir un bouquet : l'amour d'un être cher
composer un bouquet : un but atteint


*****************
گل آفتابگردان : اهمیت ، کسب افتخار
tournesol : importance, honneur
**************************
گل رز
بوته پر از گل رز: شادمانی در عشق
چیدن آنها: ازدواجتان نزدیک است
دریافت کردن آنها: عشقی صادقانه
با خارهای بزرگ: موانع بر سر راه عشقتان
گل سرخ: عشقی بزرگ
گل رز زرد: عشقی پنهان به همراه حسادت
گل رز سفید: زوج متناسب
گلهای رز پلاسیده: احساسات عاشقانه اتان در حال از بین رفتن است
استشمام بوی گلهای رز: موقعیت مناسبی را از دست خواهید داد
roses
fleuries:les joies de l'amour
les cueillir:mariage proche
recevoir:amour fidèle
avec de grosses épines:obstacles dans l'amour
rouges:grand amour
jaunes:amour secret et jalousie
blanches:couple assorti
fanées:vos sentiments s'effacent
les sentir:occasion ratée
********************

گل و لای
دیدن گل و لای : یک بیماری طولانی
افتادن در گل و لای : زیان
boue
voir : une longue maladie
tomber dans la boue : perte
******************
گلوله اسلحه : نگرانی در انتظار است
balles à charger une arme : inquiétude


☼ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥ ☼ ☼ ☼

گله ، رمه : بوسیله صرفه جوییهایتان به خوشبختی خواهید رسید
در چراگاه : یک برد در بازی لاتاری
چاق : یک اتفاق خوش
لاغر : لحظات مشکلی خواهید داشت
گله داری کردن : یک شادی در انتظارتان است
bétail par votre économie vous atteindrez le bonheur
dans les pâturages:un gain à la loterie
gras: une action heureuse
maigre: des temps difficiles
conduire le bétail: une joie vous attend


☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

گنجشک : دعوا و تشنج
شلیک کردن به سوی گنجشک : انجام عملی بیهوده
گرفتن آن : ملاقات غیر منتظره
moineaux: querelle et irritation
tirer dessus: travail utile
attraper: rencontre inattendue


☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

گندم : کامیابی
کشت گندم : سود زیاد
درو کردن : شما یک کار خواهید یافت
برداشت کردن : شما یک مشکل پیچیده را حل خواهید کرد
خوشه : برد ، سود
دانه : خوشبختی
جمع آوری : سلامتی
آفت زده : کار پر رنج و زحمت
blé prospérité
semer: grand profit
faucher: vous trouverez un emploi
moissonner: vous résoudrez une affaire compliquée
en gerbes: lot, gain
en épis: bonheur
ramasser: santé
abîmé: travail dur
**********
گور: صلح بعد از درگیریها
گور سر پوشیده : اشیا دزدیده شده به شما پس داده خواهد شد
در گور بودن : بوسیله دوستان نادوست به شما افترا زده خواهد شد
گور کندن و یا دیدن گوری که بدست شخص دیگری کنده میشود: مردن یک فرد آشنا
گور کنده شده خالی : یک میهمانی شادیبخش در انتظار شماست
tombe paix après des tracas
recouverte:vous recevrez des objets volés
entrer dedans: vous allez être noirci par des faux amis
être enterré dedans : un mariage rapide mais rêvé
creuser ou voir quelqu'un la creuser : mort de quelu'un de connaissance
ouverte : une joyeuse fête vous attend
***********************
گورخر: شما از خودتان نظری ندارید
zèbre vous n'avez pas de votre propre avis
********************
گوسفند
دیدن گوسفند : یک زندگی آرام و در رفاه
یک گله گوسفند در یک مرغزار : ثروتمندی
گوسفند کشته شده : عذاب نا عادلانه
خوردن گوشت آن : شاهد یک قتل بودن
بدوش کشیدن یک گوسفند: افتخارات بزرگ
شنیدن بع بع گوسفند : خبر ناراحت کننده
mouton
voir: une vie paisible et confortable
un troupeau de moutons dans un pré : richesses
abattu: souffrances injustes
manger sa viande:être témoin d'un meurtre
porter un mouton sur son dos: honorable distinction
écouter ses bêlements : triste nouvelle


☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

گوش
دراز : بدگویی
گوشهای خر: شما کارهای احمقانه انجام خواهید داد
آن را شستن : شما را دوست دارند ، یا خبرهای خوبی خواهید شنید
بیمار : کسی شما را آزار خواهد داد
زیبا : شانس در دوستی
داشتن چندین گوش : نشانه بد یمنی
آنها را با دست گرفتن : ناراحتیهای خانوادگی
oreilles
longues:médisances
d'âne:vous faites des bêtises
se laver:vous êtes aimé, bonne nouvelle
malades: qqn vous fera du tort
belles: chance en amitié
en avoir plusieurs : mauvais présage
se boucher : soucis domestiques
*****************
گوش درد: خبر بدی خواهید شنید
avoir mal à l'oreille : mauvaises nouvelles


☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

گوش کردن: همراهان بسیاری خواهید داشت
écouter nombreuse compagnie
********************
گوشت
خوردن آن: بیماری
آب پز کردن آن: شما پس از یک بیماری سخت معالجه خواهید شد
خریدن گوشت: دوستانتان به شما کمک خواهند کرد
viande
manger : maladie
faire bouillir : vous guérirez après une grave maladie
acheter crue : vous trouverez de l'aide auprès de vos amis☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

گونه
گلگون : دوردستهای روشن
گونه لاغر : غم
گونه آرایش شده : شرمساری
joue
rose : vues favorables
maigre : tristesse
maquillée : honte


☺ ☻ ☺ ♠ ☼ ☻ ☺ ☻ ☺ ♠

گیلاس
خوردن آن : دعوا
چیدن آن : شادی
درخت گیلاسی پر از شکوفه : سرگرمی ، خوشبختی
کیک گیلاس : سوء تفاهم
cerises
manger : querelle,
cueillir : joie
cerisier en fleurs : distraction, bonheur
gâteaux de cerises : malentendu